Category Archives: Các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ

Chế độ BHXH đối với lao đông nước ngoài từ 01/01/2021

Căn cứ vào Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 126/NQ-CP, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, có hai sự thay đổi nổi bật mà Quý doanh nghiệp cần lưu ý: Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ bắt đầu […]

Điểm mới đáng lưu ý BLLĐ 2019 có hiệu lực 01/01/2021

Vào ngày 20/11/2019, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) 2019 (Bộ luật số: 45/2019/QH14). Việc ban hành Bộ luật này là cần thiết và phù hợp bởi vì thực tiễn còn nhiều bất cập. Theo đó, Bộ luật mới đã có một số thay đổi đáng lưu ý về việc sử […]

Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực tháng 01/2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Một số điểm đáng chú ý trong Luật mới như sau: Bổ sung một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp […]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. Một số điểm mới được liệt kê như sau: Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) Từ ngày […]

Miễn lệ phí môn bài 01 năm đầu với doanh nghiệp thành lập mới

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Cụ thể, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể cần lưu ý một số điểm mới như sau: Miễn […]