Cập nhật thông tin pháp luật về lao động

Ngày 18/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP (“NĐ 70”) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (“NĐ 152”) của Chính phủ quy định về người lao động (“NLĐ”) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Những quy định, chính sách và điểm mới quan trọng cần được người nước ngoài, người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) nước ngoài phải lưu ý và thực hiện, cụ thể:

 • Sửa đổi về điều kiện và thành phần hồ sơ cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép lao động (“GPLĐ”) đối với các vị trí “Nhà quản lý”, “Chuyên gia”, “Giám đốc điều hành”, “Lao động kỹ thuật”.
 • Sửa đổi quy định về trường hợp NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ.
 • Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, quy định lại thẩm quyền quản lý NLĐ nước ngoài.
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Thay đổi thời gian báo cáo về nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài.
 • Kể từ ngày 01/01/2024, NSDLĐ có nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài cần đăng thông báo tuyển dụng NLĐ Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng NLĐ nước ngoài trên cổng thông tin điện tử.
 • Bổ sung thêm quy định về báo cáo sử dụng NLĐ nước ngoài trong trường hợp NLĐ nước ngoài làm việc cho một NSDLĐ tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

NĐ 70 có hiệu lực thi hành từ ngày 18/09/2023.

DNC nhận định rằng:

 • NSDLĐ cần đáp ứng nhiều yêu cầu hơn nhằm chứng minh vị trí – chức danh có nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài.
 • NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam cần chứng minh NLĐ thuộc trường hợp không thuộc diện cấp GPLĐ.
 • Thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương, khắc phục những bất cập về việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho đơn vị không phải cơ quan chuyên môn là Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
 • Trước khi thực hiện báo cáo về nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài, NSDLĐ phải đăng thông báo tuyển dụng và nội dung thông báo tuyển dụng theo yêu cầu của Nghị định này.
 • NLĐ nước ngoài làm việc cho một NSDLĐ tại nhiều địa điểm kinh doanh ở các tỉnh thành khác nhau phải nộp hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến Bộ Lao động – Thương binh xã hội (Cục việc làm) để được xem xét giải quyết.

DNC mong rằng sẽ có cơ hội tiếp tục hỗ trợ quý khách hàng trong tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp, tổ chức.

Chân thành cảm ơn!