Category Archives: Cập nhật pháp luật về cấp Giấy phép lao động

Cập nhật thông tin pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

Theo Nghị định 152/2020/NĐ – CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2023/NĐ- CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ Lao động […]

Các vấn đề bất cập liên quan đến hệ quả do việc sử dụng các Giấy phép lao động do Sở Lao động cấp chưa đúng thẩm quyền

Việc thi hành Nghị định 152/2020/NĐ – CP đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt các vấn đề liên quan đến thẩm quyền cấp Giấy phép lao động đối với các Ngân hàng trong phạm vi cả nước. Các vấn […]

Cập nhật thông tin pháp luật về lao động

Ngày 18/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP (“NĐ 70”) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (“NĐ 152”) của Chính phủ quy định về người lao động (“NLĐ”) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc […]

Sử dụng lao động nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động khi có nhu cầu sử dụng người nước ngoài phải tiến hành xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và giải trình đến cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao […]

Sử dụng Giấy phép lao động đã cấp để chứng minh kinh nghiệm khi nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động

SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỂ CHỨNG MINH KINH NGHIỆM KHI NỘP HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ngày 09 tháng 09 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ- CP về Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ Kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid – 10 (“Nghị quyết 105“) […]