Thư Ký Quản Trị hay Thư Ký Doanh Nghiệp là một vị trí rất phổ biến trong hoạt động kinh doanh hiện nay, nó phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những nội dung cần có sự tham gia của một bên thứ ba độc lập. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc …

Thư Ký Doanh Nghiệp có trách nhiệm thực hiện các chức năng liên quan đến việc ghi chép biên bản, các ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền, sau đó truyền đạt lại cho những người có liên quan để thực hiện nội dung cuộc họp;

Ngoài ra, Thư Ký Doanh Nghiệp cũng tham gia cuộc họp để soạn thảo biên bản họp, nghị quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

DNC hiện đang cung cấp dịch vụ cho thuê Thư Ký Doanh Nghiệp ngắn hạn và dài hạn theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

    HỖ TRỢ NHANH

    Giờ làm việc (GTM +7)

    8h 00 - 18h 00 hàng ngày

    Email: all@dnclegal.com

    Dịch vụ về Doanh Nghiệp